2014. április 10., csütörtök

Új sorozat indul


Április végén új sorozat indul, melynek témája Jézus élete lesz.
Helyszín: Budapest II. Zsíroshegyi út 47.
Időpont: hétfő 1830–1930
Tervezett tematika:
április 28.        Jézus születése
május 5.          Jézus szolgálatba indulása
május 12.        Jézus tanít
május 19.        Jézus csodái
május 26.        Jézus szenvedése, halála és feltámadása
június 2.          Pünkösd: Jézus elküldi a Szentlelket
+ még egy hosszabb alkalom a résztvevők lelkesedésétől és idejétől függően.
Az alkalmak ideje alatt gyermekfelügyeletet is biztosítunk.
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!
Jelentkezni itt is lehet megjegyzés küldésével.

2014. április 8., kedd

6. Itt a vége, azaz megpihenünk

121. zsoltár
Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?
Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.
Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.
Bizony nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője!
Az ÚR a te őriződ, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől.
Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.
Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.
Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor.

2014. április 1., kedd

5. Szentségeink - az úrvacsora

Bizonyára nem az evés és ivás műveli, hanem az Igék, melyek így szólnak: Érettetek adatott és kiontatott bűnök bocsánatára. Ezek az Igék alkotják a testi evés és ivás mellett a szentségnek velejét. És aki ezeknek az Igéknek hisz, az elnyerte, amit ezek hirdetnek és ígérnek, ti. a bűnök bocsánatát. (M. Luther: Kis káté)
Máté, Márk, Lukács szent evangélisták és szent Pál ezt írják: A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, melyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret és hálákat adván, megtörte és tanítványainak adta, ezt mondván: Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is és hálákat adván, adá nékik, ezt mondván: Igyatok ebből mindnyájan, e pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. (M. Luther: Kis káté)

  1. Mt 26,26: Jézus […] ezt mondta
  2. kenyér és bor
  3. Mt 28,28: bűnök bocsánatára, Jn 6,54: Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van.
A biblia az úrvacsoráról: Mt 26,26–28. Mk 14,22–24. Lk 22,19–19.
                                      Jn 6,35.48–51.53–58. 1Kor 11,20–34a
Az úrvacsorát joggal mondják lelki eledelnek, mely táplálja és erősíti az új embert. Mert testünk és vérünk, az ördög és a világ annyira gátol és támad minket, hogy gyakran megfáradunk s ellankadunk, sőt nem egyszer meg is botlunk. Ezt a szentséget tehát naponkénti táplálékul s üdülésül kaptuk, hogy hitünk feléledjen és erősödjék, ne lankadjon meg a harcban, hanem egyre erősebb legyen. (M. Luther: Nagy káté)

Házi feladat: önvizsgálat, örömgyűjtés

2014. március 25., kedd

4. Szentségeink - a keresztség


A szentség máig érvényes meghatározása Augustinustól ered: „Amint az Ige az elemekhez társul, létrejön a szentség.”
Szentségeink titokzatos módon teremtenek kapcsolatot Isten és ember között.
1.      Jézus Krisztus rendelte, hogy éjünk vele,
2.      látható jele van,
3.  az üdvösség (az emberi természetet átjáró bűn következményeitől való megszabadulás) ígérete fűződik hozzá.
Két szentségünk van: a keresztség és az úrvacsora.
(A római katolikusok hét szentsége: keresztség, bűnbocsánat, eukarisztia, bérmálás, házasság, betegek kenete, papi hivatás)
A szentségek Isten ajándékai. Nem a mi cselekedeteink, hanem egyedül Isten kegyelme hat bennük. Az ember sem hozzátenni, sem elvenni nem tud belőle.

Keresztség – az egyetlen ökumenikus szentség
A keresztség nem egyszerűen víz, hanem Isten parancsolatával elrendelt és Isten igéjével együtt használt víz. A víz használata arra emlékeztet, hogy a keresztség által Isten megtisztít a bűntől, és új életet ad.
„.............., Jézus rendelése szerint megkeresztellek az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.”
Mt 28,18–20 és Mk 16,16
1.      Mt 28,18: Jézus így szólt
2.      víz
3.      Mk 16,16: Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül
A Biblia a keresztségről: Jn 3,5 Csel 2,38–41. 8,12. 8,36–38. 10,47–48. 16,33. 19,5. Róm 6,3–4 Gal 3,27 Ef 5.26 Kol 2,12 Tit 3,4–7 1Pt 3,20–21.

Élővízben kereszteljetek az Atya és Fiú és Szentlélek nevére, ha nem áll rendelkezésre élő víz, keresztelj más vízben; ha lehet hidegben, ha nem, melegben. Ha egyik sem áll rendelkezésre, háromszor önts vizet a fejre, az Atya és Fiú és Szentlélek nevére. A keresztelendő és a keresztelő böjtöljön a keresztelés előtt, ha lehetséges, a többiek is; a keresztelendőnek hagyd meg, hogy előzőleg egy, vagy két napig böjtöljön. (Didakhé VII. 1b–4)

Luther állítólag az íróasztalába véste a mondatot: Meg vagyok keresztelvek! Amikor nagyon maga alatt volt, ránézett erre a mondatra; ettől máris jobban érezte magát, ez a gondolat segített neki talpra állni. Mitől vált számára ennyire fontossá egy olyan esemény, amelyre nem is volt képes visszaemlékezni? Attól, hogy az volt számára a fontos, akihez a keresztelés kapcsolta: Jézus Krisztus.

Házi feladat: válassz ki egy zsoltárt, ami a Te imádságod lehet!

2014. március 18., kedd

3. Isten akaratának cselekvéseA Krisztusban hívő ember cselekszi Isten akaratát, mert hálás bűnbocsátó kegyelméért, és maga is felismerte, hogy Isten akarata jó.
Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot, Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is! Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz. (5Móz 30,19–20a)
Szívleljétek meg mindazokat az igéket, amelyekkel ma intelek benneteket: fiaitoknak pedig parancsoljátok meg, hogy tartsák meg, és teljesítsék ennek a törvénynek minden igéjét! Mert nem üres beszéd az számotokra, hanem életet jelent nektek. (5Móz 32,46 –47a)
Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. (Jk 1,22)
Ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. (Jk 2,26)
Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. (Mt 7,21)
A ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. (Mt 5,37)

Isten akaratának cselekvésében segítség lehet, ha megkérdem magamtól, mit tenne Jézus az én helyemben. Hogy válaszolni tudjak, ismernem kell Jézust. Ehhez kíván segítséget nyújtani a házi feladat: Olvasd el a Márk evangéliumát, és írd ki belőle, ami neked örömöt illetve figyelmeztetést jelent!

2014. március 11., kedd

2. Isten hív


Rembrandt van Rijn: A tékozló fiú hazatérése

Isten azért szól hozzám, mert szeret és hív magához. Azért hív, mert elfordultam tőle, nem bízom benne teljes szívvel. Sokan mondják – még istentagadók is –, elég lenne, ha mindenki betartaná a Tízparancsolatot. De még ők maguk sem képesek erre. Ha őszinte vagyok, tudom, hogy én sem. Mindjárt az elsőnél elakadok. A többi már ebből következik.
A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm 6,23)

Jézus a megváltó
Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. (Jn 8,36)
Jézus Krisztus megváltó munkája azzal kezdődött, hogy emberré lett értünk. Felnőttként hirdetni kezdte: „Térjetek meg, mert közel van Isten országa.” Úgy prédikált, mint soha senki. Csodáival jelt adott arról, hogy Isten hatalma van vele. Népének vezetői nem fogadták el, halálra ítélték istenkáromlás miatt. Jézus engedelmesen vállalta a kereszthalált. Isten megmutatta, mennyire szeret minket.
Jézus Krisztus halála után harmadnap feltámadt a halálból, megjelent tanítványainak, majd mennybe ment. Elvégezte megváltó munkáját: megszabadított minket a bűn hatalmából és a bűn következményeitől is. Így szerzett nekünk örök életet.

Bűnbocsánat
Jézusnak vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hú és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (1Jn 1,7b–9)
 
Házi feladat: Róm 7,15–8,39
Ajánlott felosztás:
7,1525
8,1–6
8,7–11
8,12–17
8,18–25
8,26–30
8,31–39